Easy State Aid - doradztwo w zakresie pomocy publicznej

Publikacje

 1. M. Stasiak, A. Kaznowski, Komenatrz do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
  System Informacji Prawnej LEX, Wolters Kluwer 2016/2019/2023
 2. A. Kaznowski, Pomoc publiczna na ochronę środowiska oraz w sektorze energetycznym
  (w:) A. A. Ambroziak, K. Pamuła-Wróbel, R. Zenc (red.), Pomoc publiczna dla przedsiębiorców - wybrane zagadnienia - perspektywa podmiotu udzielającego pomocy i jej beneficjenta w Polsce, Wolters Kluwer 2020
 3. M. Stasiak, A. Kaznowski, Komentarz do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
  System Informacji Prawnej LEX, Wolters Kluwer 2016
 4. M. Stasiak, Pomoc publiczna dla wysokosprawnej kogeneracji
  Zeszyt Naukowo-Techniczny "Ciepłownictwo-Gazownictwo-Elektroenergetyka", nr 2/2014
 5. M. Stasiak, A. Kaznowski, Komentarz do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych)
  System Informacji Prawnej LEX, Wolters Kluwer 2013
 6. A. Kaznowski, M. Stasiak, Komentarz do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
  System Informacji Prawnej LEX, Wolters Kluwer 2013
 7. A. Kaznowski, Ogólna charakterystyka pomocy publicznej
  (w:) H. Litwińczuk (red.), H. Litwińczuk, P. Karwat, W. Pietrasiewicz, K. Tetłak, A. Kaznowski, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wydanie 7, Wolters Kluwer, Warszawa 2013
 8. A. Kaznowski, Pomoc publiczna w formie instrumentów podatkowych
  (w:) H. Litwińczuk (red.), H. Litwińczuk, P. Karwat, W. Pietrasiewicz, K. Tetłak, A. Kaznowski, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wydanie 7, Wolters Kluwer, Warszawa 2013
 9. A. Kaznowski, Uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego jako podstawa udzielania pomocy publicznej
  (w:) K. Tetłak (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego z perspektywy działalności organów nadzoru, Warszawa 2013
 10. A. Kaznowski, The Polish Approach towards Post-Crisis Bank Levies and in the Field of Taxation in General
  (w:) L. Salvini, G. Melis (red.), Financial Crisis and Single Market, Rzym 2012
 11. A. Kaznowski, M. Stasiak, Jakie są zasady finansowania usług publicznych w Unii Europejskiej,
  Rzeczpospolita z dnia 8 grudnia 2011
 12. A. Kaznowski, Formuła podziału jako mechanizm alokacji dochodu podatkowego między państwa członkowskie w koncepcji CCCTB
  (w:) H. Litwińczuk (red.), Wspólna korporacyjna podstawa opodatkowania w UE a opodatkowanie dochodu spółek w Polsce, Warszawa 2011
 13. M. Stasiak, Czy warto inwestować pieniądze na zdegradowanych obszarach kraju,
  Rzeczpospolita z dnia 3 października 2011
 14. A. Kaznowski, Jak skutecznie rozmawiać z Komisją Europejską o wsparciu dla inwestycji,
  Rzeczpospolita z dnia 2 sierpnia 2011
 15. A. Kaznowski, Kto może realizować misję,
  Rzeczpospolita z dnia 25 lipca 2011
 16. M. Stasiak, Korzyść, która zakłóca konkurencję,
  Rzeczpospolita z dnia 16 maja 2011
 17. A. Kaznowski, Pomocą publiczną rządzą ostre reguły,
  Dziennik Gazeta Prawna z dnia 28 kwietnia 2011
 18. M. Stasiak, Poproszę bilet… na koszt państwa. Pomoc państwa a rekompensata za usługi o charakterze powszechnym w transporcie drogowym
  (w:) B. Kurcz (red.), Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009
 19. P. Pełka, M. Stasiak, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, Warszawa 2002
 20. E. Modzelewska-Wąchal (red.), P. Pełka, M. Stasiak, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie: przepisy i komentarz, Warszawa 2001
 21. M. Stasiak, Quasi-inwestycje,
  Rzeczpospolita z dnia 15 listopada 2000
 22. M. Stasiak, Zysk inny niż pieniądze,
  Rzeczpospolita z dnia 10 sierpnia 2000
 23. M. Stasiak, Między młotem a kowadłem – specjalne strefy ekonomiczne pod znakiem zapytania,
  Rzeczpospolita z dnia 20 czerwca 2000
 24. M. Stasiak, Cel: przyspieszać rozwój gospodarczy,
  Rzeczpospolita z dnia 7 czerwca 2000