Easy State Aid - doradztwo w zakresie pomocy publicznej

ratowanie i restrukturyzacja

Przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej nie mogą korzystać z większości przeznaczeń pomocy publicznej, w szczególności z pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych. Możliwe jest jednakże udzielanie im pomocy na ratowanie i restrukturyzację

Pomoc publiczna na ratowanie ma charakter doraźny i służy utrzymaniu działalności beneficjenta przez czas niezbędny do przygotowania planu restrukturyzacyjnego

Pomoc publiczna na restrukturyzację przewidziana w tym planie ma zaś na celu przywrócenie długookresowej zdolności przedsiębiorcy do konkurowania na rynku

Według Komisji Europejskiej taka pomoc publiczna w największym stopniu zakłóca konkurencję. Z tego powodu Komisja szczególnie wnikliwie bada jej dopuszczalność

Nasze działania w tym obszarze obejmują:

 • analizę spełnienia definicji „przedsiębiorcy w trudnościach”
 • wstępną identyfikację trudności i ich przyczyn
 • notyfikację pomocy na ratowanie
 • przygotowanie planu restrukturyzacyjnego z uwzględnieniem działań naprawczych, pomocy publicznej, wkładu własnego oraz środków kompensujących
 • notyfikację pomocy na restrukturyzację
 • reprezentowanie w kontaktach z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisją Europejską

Braliśmy udział w szeregu postępowań restrukturyzacyjnych, w których wymagane było uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na udzielenie pomocy publicznej

Postępowania te dotyczyły m.in. sektorów:

 • stoczniowego
 • hutnictwa żelaza i stali
 • górnictwa
 • transportu
 • lotniczego