Easy State Aid - doradztwo w zakresie pomocy publicznej

fundusze unijne

Realizacja projektów z udziałem środków unijnych wymaga przestrzegania reguł odnoszących się do efektu zachęty, trwałości projektu oraz pomocy publicznej

Doświadczenie pokazuje, że w tych przypadkach, w których powyższe zagadnienia nie są prawidłowo uwzględnione na etapie planowania projektów, powstaje zagrożenie ich realizacji

W tym obszarze:

 • wskazujemy na etapie tworzenia programów operacyjnych, w jakich działaniach wystąpi pomoc publiczna
 • przygotowujemy projekty programów pomocowych dla działań w ramach programów operacyjnych
 • przeprowadzamy notyfikacje programów pomocowych oraz pomocy indywidualnej do Komisji Europejskiej
 • analizujemy występowanie i dopuszczalność pomocy publicznej na etapie tworzenia studiów wykonalności projektów
 • doradzamy beneficjentom jak prawidłowo skonstruować wniosek o potwierdzenie pomocy
 • analizujemy, czy modyfikacje zrealizowanych projektów mogą zostać uznane za naruszenie zasady trwałości
 • weryfikujemy status MŚP w kontekście kwalifikowalności do otrzymania pomocy

Nasze doświadczenia w tym zakresie obejmują:

 • współpracę z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju
  w zakresie opracowywania projektów rozporządzeń (programów pomocowych) dotyczących pomocy publicznej w regionalnych programach operacyjnych
 • reprezentowanie władz polskich oraz beneficjentów
  w postępowaniach notyfikacyjnych przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską
 • doradztwo przy projektach z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, m.in. budowa oczyszczalni ścieków i kompostowni, budowa sieci ciepłowniczych, budowa spalarni
 • doradztwo dla największych miast w Polsce dotyczące budowy miejskiej infrastruktury transportowej oraz zakupu taboru ze środków europejskich
 • doradztwo przy finansowaniu infrastruktury muzealno-wystawienniczej oraz obiektów sportowych (hale sportowo-widowiskowe)
 • doradztwo na etapie występowania z wnioskiem
  o potwierdzenie pomocy