Easy State Aid - doradztwo w zakresie pomocy publicznej

Mikołaj Stasiak

 

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie prawa pomocy publicznej

W roku 2000 współtworzył Departament Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym następnie przez cztery lata pełnił funkcję wicedyrektora. Odpowiadał za prowadzenie spraw dotyczących pomocy publicznej w okresie przedakcesyjnym. W tym czasie współtworzył również obowiązujący do dzisiaj system prawa pomocy publicznej w Polsce, opracowując m.in. ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wraz z aktami wykonawczymi. Uczestniczył także w procesie negocjacyjnym z Komisją Europejską odnośnie do warunków przystąpienia Polski do UE w obszarze negocjacyjnym „Polityka konkurencji”

W latach 2004-2006 pełnił funkcję attaché ds. konkurencji (w randze radcy) w Stałym Przedstawicielstwa Polski przy UE, gdzie zajmował się postępowaniami przed Komisją Europejską w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz w sprawach antymonopolowych

Od 2006 r. do 2008 r. był ekspertem narodowym w Dyrekcji Generalnej ds. Transportu i Energii Komisji Europejskiej w Wydziale ds. Pomocy Publicznej, gdzie prowadził sprawy z zakresu pomocy publicznej w państwach członkowskich (m.in. Polsce, Czechach, Hiszpanii) w sektorze transportowym oraz energetycznym

Od 2008 r. prowadzi działalność doradczą z zakresu pomocy publicznej i funduszy strukturalnych dla organów administracji oraz przedsiębiorców. Jako partner w Easy State Aid Kaznowski Stasiak Spółka jawna brał udział w szeregu postępowań notyfikacyjnych odnośnie do pomocy publicznej, a także w postępowaniach odwoławczych od decyzji Komisji Europejskiej przed sądami UE

Doradzał Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu. Uczestniczył także w wielu międzynarodowych projektach dotyczących wdrażania przepisów z zakresu pomocy publicznej do krajowych porządków prawnych (Czarnogóra, Chorwacja, Rumunia, Ukraina)

Przeprowadził wiele szkoleń z zakresu pomocy publicznej, m.in. dla takich instytucji jak: Europejski Bank Inwestycyjny, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego, Academy of European Law (ERA), czy Wydawnictwo Lexxion. Występował również na licznych konferencjach w kraju i za granicą