Easy State Aid - doradztwo w zakresie pomocy publicznej

Andrzej Kaznowski

 

Posiada trzynastoletnie doświadczenie w zakresie prawa pomocy publicznej

Doświadczenie zdobywał w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przeprowadził szereg notyfikacji projektów pomocy publicznej do Komisji Europejskiej. Jest także autorem aktów prawnych z zakresu pomocy publicznej

Od 2011 r. prowadzi działalność doradczą z zakresu pomocy publicznej i funduszy strukturalnych jako wspólnik Easy State Aid Kaznowski Stasiak Spółka jawna. W tym czasie brał udział w kilkuset projektach realizowanych w kraju i za granicą (Chorwacja, Czarnogóra) na rzecz zarówno organów administracji publicznej, jak i przedsiębiorców

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z pomocą publiczną w sektorze energetycznym. Reprezentował polski rząd oraz przedsiębiorców z sektora energetycznego m. in. w skomplikowanych postępowaniach dotyczących świadectw pochodzenia OZE, świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytwarzanej w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji, aukcyjnego mechanizmu wsparcia OZE, rynku mocy oraz aukcyjnego systemu wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji, które zakończone zostały wydaniem przez Komisję Europejską decyzji o niezgłaszaniu zastrzeżeń. Wspierał również polski rząd oraz największe przedsiębiorstwa przemysłowe w postępowaniach przed KE dotyczących ulg w finansowaniu systemu świadectw pochodzenia OZE, opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej oraz systemu rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (systemu rekompensat tzw. kosztów pośrednich emisji)

Współpracuje również z takimi instytucjami jak Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Prowadzi wykłady i seminaria dotyczące pomocy publicznej na Uniwersytecie w Lund (European and International Trade and Tax Law – Master’s Program) oraz w Szkole Głównej Handlowej (Podyplomowe Studia Pomocy Publicznej, Podyplomowe Studia „Funkcjonowanie Rynku Energii”). Przeprowadził wiele szkoleń z zakresu pomocy publicznej dla takich instytucji jak: Europejski Bank Inwestycyjny, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, czy Wydawnictwo Lexxion. Występował również na licznych konferencjach w kraju i za granicą