Easy State Aid - doradztwo w zakresie pomocy publicznej

Mikołaj Stasiak

 

Przez szereg lat pracował w Urzędzie Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, gdzie współtworzył Departament Monitorowania Pomocy Publicznej, pełniąc funkcję zastępcy dyrektora

Jest autorem aktów prawnych regulujących udzielanie pomocy publicznej w Polsce, zarówno przepisów proceduralnych, jak też programów pomocowych. Stworzył koncepcję wdrażającą reżim unijnego prawa pomocy publicznej do polskiego porządku prawnego, w tym w odniesieniu do funduszy unijnych. Uczestniczył także w negocjacjach akcesyjnych dotyczących warunków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Zasiadał w radach nadzorczych spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi

W latach 2004-2006 pracował w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczpospolitej Polskiej przy UE, gdzie odpowiadał za zagadnienia dotyczące polityki konkurencji. Przeprowadził szereg postępowań przed Komisją Europejską i ETS dotyczących pomocy publicznej

Jako ekspert w Komisji Europejskiej prowadził postępowania o wydanie decyzji zezwalających na udzielanie pomocy publicznej przez państwa członkowskie

Prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach w kraju
i za granicą. Autor szeregu publikacji i artykułów poświęconych problematyce pomocy publicznej