Easy State Aid - doradztwo w zakresie pomocy publicznej

Aktualności

01 / 21
15/04/2019

Komisja Europejska potwierdza dopuszczalność pomocy na wysokosprawną kogenerację oraz ulg w opłacie kogeneracyjnej dla odbiorców przemysłowych

W dniu 15 kwietnia 2019 r. Komisja Europejska wydała decyzję o niezgłaszaniu zastrzeżeń w odniesieniu do dwóch środków pomocowych wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji:

  • systemu pomocy operacyjnej w formie premii do rynkowej ceny energii elektrycznej dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji (SA.51192) - mechanizm ten zastępuje wygasły z końcem 2018 r. system wsparcia w formie świadectw pochodzenia z kogeneracji
  • ulg w opłacie kogeneracyjnej dla odbiorców przemysłowych (SA.52530)

Komisja wyraziła zgodę na stosowanie ww. instrumentów wsparcia w latach 2019-2028. Łączna kwota pomocy wyniesie ponad 20 mld PLN

WIĘCEJ

02/04/2019

Konferencja Porozumienia akademickich centrów transferu technologii i Porozumienia Spółek Celowych

Na zaproszenie Banku Światowego w dniu 2 kwietnia 2019 r. Andrzej Kaznowski, wspólnik Easy State Aid, omówił zasady wykorzystania do celów gospodarczych infrastruktury badawczej sfinansowanej ze środków publicznych. Prezentacja dotyczyła przede wszystkim aspektów pomocy publicznej

WIĘCEJ

07/01/2019

Aktualizacja komentarza do rozporządzenia Komisji nr 651/2014 autorstwa wspólników easy state aid

W Systemie Informacji Prawnej LEX ukazał się zaktualizowany Komentarz do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu autorstwa wspólników Easy State Aid, Mikołaja Stasiak i Andrzeja Kaznowskiego

Zaktualizowana publikacja uwzględnia przede wszystkim omówienie przepisów dotyczących nowych kategorii pomocy objętych zwolnieniem z obowiązku notyfikacji, które zostały wprowadzone rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r.:

  • pomocy inwestycyjnej i operacyjnej dla portów lotniczych obsługujących ograniczoną liczbę pasażerów
  • pomocy inwestycyjnej przeznaczonej na sfinansowanie infrastruktury portów morskich oraz portów śródlądowych
WIĘCEJ